Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vahelduv
Täna 6..9°C
  vahelduv
Homme 6..9°C
  vahelduv
Ülehomme 3..8°C
      est   eng  
 
reede 20. oktoober 00:42
Esilehekülg Lääne-Viru Omavalitsuste Liit Haridusürituste finantseerimine

Haridusürituste finantseerimineHaridusürituste finantseerimine

Lääne-Viru maakonna aineolümpiaadide, võistluste, õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja haridusjuhtide ühistegevuse ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendusõppe korraldamiseks eraldatavate vahendite taotlemise, jaotamise ja kasutamise kord
 

1. Kord reguleerib aineolümpiaadide, võistluste, õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja haridusjuhtide ühistegevuse ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendusõppe kulude rahastamiseks taotluste esitamist, menetlemist, raha kasutamist ja aruandlust.

2. Lääne-Viru maakonna kohalikud omavalitsused, aineühendused ja ürituste korraldajad võivad esitada Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule (edaspidi VIROL) põhjendatud taotlusi järgmiste valdkondade täiendavaks rahastamiseks: 

2.1.  koolieelsete lasteasutuste pedagoogide maakondlikuks  koolituseks; 

2.2. maakondlikeks või vabariiklikeks  aineolümpiaadideks, võistlusteks,  õpilasürituseks;

2.3. aineühenduste tegevuseks;

2.4. VIROL korraldatavaks maakondlikeks haridusüritusteks. 

3. koolieelsete lasteasutuste pedagoogide  maakondlik koolitus on Lääne-Viru koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele suunatud koolitusprogramm

4. Maakondlik õpilasüritus on Lääne-Viru maakonna õpilastele suunatud ettevõtmine, kus võimaldatakse osaleda iga omavalitsuse õpilastel. 

5. Aineühenduste tegevuse rahastamise prioriteediks on pedagoogide ainealane arendamine ja omavaheliste kogemuste vahetamine. 

6.VIROLi korraldatav maakondlik haridusüritus on Lääne-Virumaa haridustöötajatele ja/või  õpilastele suunatud maakondlik ettevõtmine, kus võimaldatakse osaleda kõigil Lääne-Virumaa kohalikel omavalitsuste õpilastel ja/või haridustöötajatel.

7. Taotlused esitatakse kahes voorus. Esimese vooru taotluste vastuvõtmise tähtajaks on 10. detsember ja teise vooru taotluste vastuvõtmise tähtajaks on 20.juuni ning seda rakendatakse reservvahendite olemasolul.

8. Kui taotluste esitamise tähtaeg langeb puhkepäevale, siis loetakse taotluste esitamise tähtajaks sellele järgnev tööpäev. 

9. Taotluste esitamisel tuleb lähtuda järgmistest nõuetest:

9.1. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide maakondliku  koolituse rahastamise taotluses (Lisa 1 ) esitatakse järgmised andmed: 

- koolituse aastakava ja eelarve; 

- sihtgrupp, kellele koolitus on kavandatud, sihtgrupi suurus; 

- koolituse toimumise aeg, koht ja korraldaja; 

- finantseerimisallikad( s.h omaosalus); 

- taotletava toetuse suurus ja sihtotstarve (kulude jaotus). 

9.2. Maakondlike ja vabariiklike aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste rahastamise taotluses (Lisa 2) esitatakse järgmised andmed: 

- õpilasürituse liik; 

- taotleja nimi ja kontaktandmed; 

- õpilasürituse nimi, eesmärk ja oodatav tulemus; 

- sihtgrupp, kellele õpilasüritus on kavandatud; sihtgrupi suurus

- õpilasürituse vajalikkuse põhjendus; väärtuskasvatuslik eesmärk

- õpilasürituse lühikirjeldus ja etapid; 

- ürituse eelarve ja finantseerimisallikad; 

- kui õpilasüritus koosneb mitmest üksteisele järgnevast ja omavahelises sõltuvuses olevast voorust, siis tuleb taotluse eelarves planeerida ka järgmistes voorude rahastamine; 

- taotletava toetuse suurus ja sihtotstarve (kulude jaotus); 

- muu selgitav materjal. 

9.3. Aineühendus esitab tegevuskulude rahastamiseks taotluse (Lisa 3) koos järgmiste andmetega: 

- aineühenduse nimi ja kontaktandmed; 

- jooksva aasta tööplaan ja eelarve ; 

- taotletava toetuse suurus ja sihtotstarve (kulude jaotus); 

- eelneva toetusperioodi tegevustest osavõtu aruanne( s.h liikmete nimekiri); 

- muu selgitav materjal ( s.h koostöö võimalus teiste aineühendustega). 

9.4. VIROL korraldatava maakondliku haridusürituse rahastamise taotluses esitatakse andmed ürituse eesmärgi ja korralduse ning taotletava toetuse suuruse ja sihtotstarbe (kulude jaotuse) kohta. 

10. VIROL büroo (edaspidi büroo) registreerib kõik taotlused. 

11. VIROL rahastab üleriigilistest ainealastest olümpiaadidest osavõtukulud.

12. VIROL rahastab maakondlike aineolümpiaadide ning võistluste kulud kuni 100 % ulatuses, s.h: aineolümpiaadi materjalid (ülesanded, testid, katsematerjalid jms) ja õpilaste toitlustamine; 

12.1 töötasu aineolümpiaadi komisjoni liikmetele ei maksta.

13. Õpilasolümpiaadide toitlustamiskulude piirsumma kehtestab hariduskomisjoni ettepanekul VIROL juhatus lähtudes aasta eelarvest.

14. Esitatud taotluste põhjal, arvestades eelarve mahtu, koostab VIROL hariduskomisjon (edaspidi komisjon) koostöös VIROL-i bürooga VIROL Üldkoosolekule kinnitamiseks hariduskulude rahastamise eelnõu. 

15. Eelnõu koostamiseks võib komisjon kasutada eksperte ning küsida taotlejatelt täiendavaid andmeid.

16. Maakondlike ja vabariiklike õpilasürituste kulud tasub büroo taotluse eelarvega kooskõlas olevate kuludokumentide alusel, mis on büroosse esitatud hiljemalt eelarveaasta lõpuks, 31. detsembriks.

17.  Lääne-Viru maakonna vallad ja linnad, aineühendused ja ürituste korraldajad ning eralasteaiad, kelle tegevusi toetati on aruandekohuslased: 

17.1. pedagoogide maakondliku  täiendusõppe aruanne esitatakse büroole hiljemalt 1 kuu pärast koolitusprogrammi lõppu, detsembris toimuva koolituse puhul hiljemalt 31.detsembriks;

17.2. aineühenduse aruanne kalendriaasta kohta esitatakse koos järgmise aasta taotlusega 10.detsembriks, erandjuhtudel  hiljemalt 31.detsembriks; 

17.3. õpilasürituse aruanne esitatakse hiljemalt 1 kuu pärast taotluses märgitud tegevuste lõppemist, detsembris toimuva ürituse puhul hiljemalt 31. detsembriks.

17.4 Olümpiaadikomisjonide esimehed esitavad ettepaneku komisjoniliikmete tunnustamiseks õppeperioodi lõpul, 20.juuniks. Ettepanek peab sisaldama komisjoniliikmete iskuandmeid ning osutatud panust.

 

Alari Kirt

Üldkoosoleku juhataja

 

 

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee